Zásady ochrany osobných údajov

Webovú stránku belene.com spravuje:

Ceres Pharma (belene.be)
Kortrijksesteenweg 1091 bus B,
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Číslo spoločnosti (DPH-BE):BE0641.953.324

E-mail: info@ceres-pharma.com
Telefón: 0032 9 296 47 70

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Vynasnažíme sa odpovedať čo najskôr.

1  AKÝ JE DÔVOD VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Každá osoba (ďalej ako „Používateľ“), ktorá navštívi alebo používa webovú stránku, zverejňuje určité množstvo osobných údajov. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú ceres-pharma.com identifikovať vás ako fyzickú osobu bez ohľadu na to, či sa tak deje. Ste identifikovaný ihneď, ako je možné vytvoriť priame alebo nepriame prepojenie medzi jedným alebo viacerými údajmi a vami ako fyzickou osobou.  
Vaše osobné údaje používame a spracúvame iba v súlade s GDPR a s tým súvisiacimi právnymi predpismi a nariadeniami podľa platných zákonov, regulačných požiadaviek a zásad, ktoré upravujú používanie, uchovávanie alebo prenos osobných údajov. Každý odkaz v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov na „GDPR“ je odkazom na nariadenie z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov je každý Používateľ Webovej stránky informovaný o činnostiach spracúvania, ktoré môže ceres-pharma.com vykonávať s jeho osobnými údajmi. Ceres-pharma.com si vyhradzuje právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Každá podstatná zmena bude Používateľovi jasne oznámená. Odporúčame vám pravidelne nahliadať do tohto dokumentu.

2    KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

2.1.PREVÁDZKOVATEĽ

Ceres-pharma.com je zodpovedná za spracovanie týchto údajov a môže za seba alebo v spolupráci s inými rozhodovať o tom, aké osobné údaje sa zhromažďujú, ako aj o účele, technických a organizačných prostriedkoch spracovania týchto osobných údajov.

2.2.SPROSTREDKOVATEĽ

Ceres-pharma.com sa môže slobodne rozhodnúť ohľadom sprostredkovateľa osobných údajov. Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva vaše osobné údaje na požiadanie a v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť údajov. Sprostredkovateľ koná vždy podľa pokynov prevádzkovateľa údajov.

Ceres-pharma.com spolupracuje s nasledujúcimi kategóriami „sprostredkovateľov“:

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na marketingové účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na hostingové účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na administratívne účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme nasťahovali na komunikačné účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na štatistické účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na účely platby.

3    Z AKÝCH PRÁVNYCH DÔVODOV SÚ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

V súlade s GDPR spracúvame osobné údaje z nasledujúcich právnych dôvodov:

·         Na základe plnenia zmluvy dohodnutej s vami alebo vykonania predzmluvných krokov vykonaných na vašu žiadosť; alebo

·         Na základe dodržiavania zákonných alebo regulačných ustanovení týkajúcich sa vedenia zmluvného vzťahu, najmä fakturácie;

·         Na základe nášho oprávneného záujmu posielať informácie a novinky našim zákazníkom;

·         Na základe vášho súhlasu so zasielaním propagačných ponúk (priamy marketing). 

4   AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ?
Ceres Pharma sa zaväzuje zhromažďovať a spracúvať údaje primerané, relevantné a obmedzené na účely, na ktoré sa spracúvajú.Ceres-pharma.com spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

·         Osobné identifikačné údaje (priezvisko, meno, adresa, prihlasovacie údaje);

·         Kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa);

·         Finančné identifikačné údaje (bankové údaje);

·         Elektronické identifikačné údaje (IP adresa, poloha, súbory cookie);

·         Osobné údaje (pohlavie, vek, dátum a miesto narodenia, národnosť).

Tieto údaje sa zhromažďujú v čase vašej registrácie na Webovej stránke a pri používaní našich služieb. Ďalšie osobné údaje môžu byť zhromažďované neskôr, napr. v rámci nášho opätovného predaja. Tieto údaje sú nevyhnutné na poskytovanie služieb Ceres Pharma. Množstvo zhromaždených osobných údajov závisí od vášho používania Webovej stránky a funkcií Webovej stránky.
Používame tiež súbory cookie, aby sme rozpoznali Používateľa a ponúkli Používateľovi prispôsobenú používateľskú skúsenosť, aby sme si zapamätali technické voľby (napríklad výber jazyka alebo nákupný košík) a aby sme zistili a opravili akékoľvek chyby, ktoré sa môžu na Webovej stránke vyskytnúť. 
Pre viac informácií ohľadom používania súborov cookie vám odporúčame pozrieť si Zásady používania súborov cookie.

5    NA AKÉ ÚČELY SA POUŽÍVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Ceres Pharma zhromažďuje vaše osobné údaje výhradne na účely toho, aby každému Používateľovi ponúkla bezpečnú, optimalizovanú a osobnú používateľskú skúsenosť našej Webovej stránky a ponúkaných služieb. Zhromažďovanie osobných údajov sa stáva rozsiahlejším, keď Používateľ intenzívnejšie využíva našu Webovú stránku a naše online služby. Ceres Pharma si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť určité operácie, ak osobné údaje chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné.

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre správne fungovanie Webovej stránky a poskytovanie súvisiacich služieb. Ceres Pharma sa zaväzuje spracovávať vaše osobné údaje výlučne na nasledujúce účely:

 • Manažment zákazníkov: správa zákazníkov, manažment objednávok, dodávky, fakturácia, kontrola úverovej bonity, podpora, sledovanie reklamácií a zasielanie noviniek.

 • Manažment sporov.

 • Ochrana pred podvodmi a priestupkami.

 • Prispôsobený marketing a reklama, ak ste s tým výslovne súhlasili. V tomto prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

Pri návšteve webovej stránky Ceres Pharma sa zhromažďujú niektoré údaje na štatistické účely. Takéto údaje sú potrebné na optimalizáciu vašej používateľskej skúsenosti. Tieto údaje sú: IP adresa, pravdepodobné miesto používania, hodina a deň používania a stránky, ktoré používate. Keď navštívite Webovú stránku, výslovne súhlasíte s týmto zhromažďovaním údajov na štatistické účely. 
Používateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti Ceres Pharma sám a preto môže vykonávať určitú kontrolu. Ak sú niektoré údaje neúplné alebo zjavne nesprávne, Používateľ má právo dočasne alebo trvalo odložiť niektoré očakávané akcie.

6    KTO OBDRŽÍ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje sa spracúvajú iba na interné použitie v rámci Ceres-pharma.com. Vaše osobné údaje nebudú predané, postúpené ani poskytnuté žiadnym tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď nám na to vopred udelíte výslovný súhlas. 

7    AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše údaje sú uchovávané tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Z našej databázy budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné pre sledované ciele alebo ak si právoplatne uplatníte svoje právo na vymazanie.

8    AKÉ SÚ MOJE PRÁVA?

8.1    ZÁRUKA LEGITÍMNEHO A BEZPEČNÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na legitímne účely vysvetlené v bode 5. Zhromažďujú sa a spracúvajú primeraným, relevantným a nie nadmerným spôsobom a neuchovávajú sa dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie zamýšľaných účelov.
8.2    PRÁVO NA PRÍSTUP
Ak viete preukázať svoju totožnosť, máte právo získať informácie o spracúvaní vašich údajov. Máte teda právo poznať účely spracovania, kategórie dotknutých údajov, kategórie príjemcov, ktorým sa údaje prenášajú, kritériá používané na určenie doby uchovávania údajov a práva, ktoré si môžete uplatniť v súvislosti s vašimi údajmi. 

8.3    PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nepresné alebo neúplné osobné údaje môžu byť opravené. V prvom rade je zodpovednosťou Používateľa, aby sám vykonal potrebné zmeny vo svojej „používateľskej oblasti“, ale môžete nás o to požiadať aj písomne.

8.4    PRÁVO NA VYMAZANIE (ALEBO „PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ“) 
Máte tiež právo na vymazanie vašich osobných údajov za nasledovných predpokladov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na zamýšľané účely;

 • Odvoláte svoj súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracúvanie;

 • Oprávnene ste uplatnili svoje právo namietať;

 • Vaše údaje boli spracúvané nezákonne;

 • Vaše údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Vymazanie údajov súvisí najmä s viditeľnosťou; je možné, že vymazané údaje sú stále dočasne uložené.

8.5    PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
V určitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, najmä v prípade sporu o správnosť údajov, ak sú údaje potrebné v rámci súdneho konania alebo času potrebného na to, aby Ceres -pharma.com, overila, že môžete zákonne uplatniť svoje právo na vymazanie.

8.6    PRÁVO NAMIETAŤ
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. XXX prestane spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že existujú presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vaším právom namietať.

8.7    PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Máte právo získať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na vašu žiadosť môžu byť tieto údaje prenesené k inému poskytovateľovi, pokiaľ to nie je technicky nemožné.

8.8    PRÁVO ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, napríklad na účely priameho marketingu.

9    AKO SI UPLATNÍM SVOJE PRÁVA?
Ak si chcete uplatniť svoje práva, musíte poslať písomnú žiadosť a dôkaz totožnosti doporučenou poštou na Ceres Pharma, Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgicko alebo e-mailom na info@ceres-pharma.com. Odpovieme čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca po doručení žiadosti.

10    MOŽNOSŤ PODAŤ SŤAŽNOSŤ
Ak nie ste spokojný so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Ceres Pharma, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov (pre Belgicko: https://www.privacycommission.be/).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre dohľad nad liekmi

Ako farmaceutická spoločnosť má Ceres Pharma Benelux právnu zodpovednosť za monitorovanie bezpečnosti všetkých výrobkov na celom svete, ktoré vyvíjame, vyrábame alebo uvádzame na trh. Pomocou nasledujúcich informácií by sme vás chceli informovať, aké osobné údaje spracúvame v rámci takzvaného dohľadu nad liekmi a na aké účely tieto údaje používame. Rozsah tohto vyhlásenia je obmedzený na zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov na účely dohľadu nad liekmi a/alebo zisťovanie zdravotných informácií. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov v spoločnosti Ceres Pharma Benelux nájdete na stránke: Ceres Pharma Benelux Privacy Policy

Monitorovanie nežiaducich reakcií, vedľajších účinkov a/alebo interakcií s inými liekmi („udalosť“) spojených s užívaním liekov je známe ako dohľad nad liekmi. Zákonom definované povinnosti v oblasti dohľadu nad liekmi sa týkajú našich liekov a umožňujú nám ako aj príslušným regulačným orgánom zaznamenávať udalosti a zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje v tejto súvislosti. Porovnateľné predpisy existujú pre naše zdravotnícke pomôcky a kozmetiku. V ďalšom texte preto pojem dohľad nad liekmi používame pre vyššie uvedené produkty komplexne.

Aby sme si v tomto smere splnili svoje zákonné povinnosti, musíme zhromažďovať a spracovávať informácie, ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej osoby („osobné údaje“) od pacienta, na ktorého sme boli upozornení a/alebo od osoby, ktorá takúto udalosť nahlásila. Za určitých podmienok musíme tieto udalosti nahlásiť aj príslušným regulačným orgánom. V prípade, že k takejto udalosti dôjde, zabezpečíme, aby sa všetky osobné údaje spracúvali výlučne na účely dohľadu nad liekmi a len tam, kde je to relevantné a vhodné, s cieľom riadne zdokumentovať, posúdiť a nahlásiť udalosť náležite v súlade s našimi príslušnými povinnosťami dohľadu nad liekmi.

Aby sme tieto osobné údaje ochránili, zaviedli sme príslušné najmodernejšie technické a organizačné opatrenia.

Právny základ

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností týkajúcich sa platných zákonov a nariadení o dohľade nad liekmi, respektíve ochrana širokej verejnosti a našich vlastných oprávnených záujmov, ktoré spočívajú v zaistení vysokých štandardov bezpečnosti a kvality našich produktov. (Článok 9 ods.2 pís. i GDPR, Článok 6 ods.1 pís. c GDPR/ Článok 6 ods.1 pís. f GDPR v spojení s § 22 ods.1 pís. c BDSG).

Kategórie osobných údajov

Je možné, že budeme musieť spracúvať nasledovné osobné údaje (vrátane zhromažďovania, uchovávania a ďalšieho využitia, ďalej spolu ako „spracúvanie“):

O pacientovi, ktorého sa udalosť týka

Ak to je vhodné, môžeme spracúvať nasledujúce dodatočné osobné údaje súvisiace so zdravotným stavom a anamnézou osoby, ktorá zažila takúto udalosť a v rozsahu, v akom je to potrebné na spracovanie udalosti na účely dohľadu nad liekmi:

 • Meno a/alebo iniciály pacienta,

 • Dátum narodenia/veková skupina, pohlavie, váha, výška

 • Informácie o zdraví, rasovom alebo etnickom pôvode a sexuálnom živote

 • Zdravotná anamnéza a zdravotný stav vrátane, ale nie výlučne, napríklad:

  • Podrobnosti o produkte, pri ktorom je podozrenie, že spôsobil udalosť, vrátane dávkovania, ktoré ste užili alebo vám bolo predpísané, dôvodu užitia alebo predpisovania lieku a akýchkoľvek následných zmien vašej obvyklej liečby;

  • Podrobnosti o akýchkoľvek iných liekoch alebo liečivách, ktoré užívate alebo ste užívali v čase udalosti, vrátane dávkovania, ktoré ste užívali alebo vám bolo predpísané, doby, kedy ste liek užívali, dôvodu užívania lieku a akýchkoľvek následných zmien vašej lekárskej terapie,

  • Podrobnosti o udalosti, ktorú ste utrpeli, o liečbe, ktorú ste pre túto udalosť dostali, o možných dlhodobých účinkoch udalosti na vaše zdravie a akékoľvek ďalšie informácie o vašej anamnéze, ktoré nahlasujúci považoval za relevantné, vrátane dokumentov, ako sú laboratórne správy, anamnéza liečby a anamnéza pacienta.

O osobe, ktorá nám udalosť nahlásila:

V súvislosti s osobou, ktorá nám udalosť nahlásila, môžeme spracúvať nasledujúce údaje, aby sme odpovedali na otázky regulačných orgánov alebo aby sme udalosť ďalej prešetrili:

 • Meno,

 • Kontaktné údaje (napr. ktoré môžu zahŕňať, ale nie výlučne, vašu adresu, e-mailovú adresu, telefónne alebo faxové číslo),

 • Profesia (tieto informácie pomôžu indikovať otázky, na ktoré sa vás o udalosti opýtajú, v závislosti od predpokladanej úrovne vašich lekárskych znalostí o udalosti) a

 • Vzťah k subjektu hlásenia.

Účely spracúvania

V rámci plnenia našich povinností v oblasti dohľadu nad liekmi môžeme spracúvať osobné údaje, aby sme mohli

 • vyšetriť udalosť,

 • kontaktovať vás, aby sme získali ďalšie relevantné informácie o udalosti, ktorú ste nahlásili,

 • porovnať informácie o udalosti s informáciami o iných udalostiach, ktoré nám boli nahlásené a na základe toho analyzovať bezpečnosť výrobnej šarže, produktu alebo účinnej látky ako celku a

 • poskytovať povinné hlásenia národným a/alebo regionálne príslušným regulačným orgánom, aby im bolo umožnené analyzovať bezpečnosť výrobnej šarže, produktu, generickej zložky alebo účinnej látky ako celku spolu s hláseniami z iných zdrojov. Tieto hlásenia obsahujú podrobnosti o nahlásenom incidente, ale budú obsahovať iba obmedzené osobné údaje pacienta (pripomíname, že meno pacienta nebude nikdy poskytnuté).

Prenos osobných údajov

V rámci plnenia našich povinností v oblasti dohľadu nad liekmi môžeme zdieľať a/alebo zverejňovať osobné údaje nasledovne:

 • v rámci skupiny Ceres Pharma Benelux na analýzu a spracovanie nahlásenej udalosti.

 • s príslušnými regulačnými orgánmi v súvislosti s podozrením na udalosť.

 • s poskytovateľmi služieb tretích strán skupiny Ceres Pharma Benelux. U našich poskytovateľov služieb, ktorým odovzdávame osobné údaje a ktorí poskytujú služby v našom mene, sú zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov.

 • s inými farmaceutickými spoločnosťami pôsobiacimi ako spoloční predajcovia, spoloční distribútori alebo iní licenční partneri, ak si povinnosti týkajúce sa dohľadu nad liekmi pre takýto produkt vyžadujú výmenu bezpečnostných informácií. Pripomíname, že aj v tomto prípade sú u týchto obchodných partnerov implementované príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov.

 • s právnymi zástupcami, ak je spoločnosť, terapeutická oblasť alebo konkrétny výrobok predaný, postúpený, prevedený alebo prevzatý treťou osobou. V takom prípade budeme od tejto tretej strany vyžadovať, aby spracúvala osobné údaje iba v súlade s platným zákonom o ochrane údajov.

 • ak sa zverejňujú informácie o udalostiach (napríklad vo forme prípadových štúdií a prehľadov); v týchto prípadoch sú z publikácií odstránené všetky identifikátory, aby bola vaša identita zachovaná v súkromí.

Tretie krajiny

Naše databázy dohľadu nad liekmi sú situované v Nemecku. Prenos do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa môže uskutočniť nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov z dôvodu dodržiavania zákonných oznamovacích povinností:

 • Dcérske spoločnosti skupiny Ceres Pharma Benelux Group, ktoré sú založené v tretej krajine,

 • Distribútori a prípadné iné spoločnosti (založené v tretej krajine) pôsobiace ako spoloční predajcovia, spoloční distribútori alebo iní licenční partneri, ak si povinnosti týkajúce sa dohľadu nad liekmi pre takýto produkt vyžadujú takúto výmenu bezpečnostných informácií.

 • Kompetentné orgány.

Obdobie uchovávania

Zhromaždené osobné údaje budeme používať a uchovávať podľa vyššie uvedených požiadaviek v súlade s príslušnými povinnými a inými právnymi požiadavkami upravujúcimi uchovávanie a hlásenie informácií súvisiacich s dohľadom nad liekmi. Takéto povinné požiadavky nás v súčasnosti zaväzujú archivovať príslušné informácie o dohľade nad liekmi, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje počas trvania životného cyklu produktu (t. j. do stiahnutia príslušného produktu z trhu) a ďalších desať rokov po ňom.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak spracúvame osobné údaje, dotknuté osoby majú nasledovné práva:

 • Článok 15 GDPR Právo na informácie
  Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame.

 • Článok 16 GDPR Právo na opravu
  Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

 • Článok 17 GDPR Právo na vymazanie
  Vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť viesť záznamy.

 • Článok 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania
  Ak sú splnené určité podmienky, máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje zablokované a neboli ďalej spracovávané.

 • Článok 20 GDPR Právo na prenosnosť údajov
  Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli.

Pripomíname však, že tieto práva môžu byť obmedzené v záujme splnenia našich zákonných povinností. Vaše práva nie sú plne uplatniteľné, ak existuje právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov (napr. informácie zhromaždené v súvislosti s nahlásením udalosti nemožno vymazať, pokiaľ nie sú nesprávne).

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Dotknuté osoby majú tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré môžete mať v súvislosti s ochranou údajov v rámci dohľadu nad liekmi alebo ochranou údajov vo všeobecnosti, sa obráťte na našu zodpovednú osobu:

 • doporučenou poštou na Ceres Pharma Benelux, Kortrijksesteenweg 1091, bus B
  9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgicko

Webovú stránku belene.com spravuje:

Ceres Pharma (belene.be)
Kortrijksesteenweg 1091 bus B,
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Číslo spoločnosti (DPH-BE):BE0641.953.324

E-mail: info@ceres-pharma.com
Telefón: 0032 9 296 47 70

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. Vynasnažíme sa odpovedať čo najskôr.

1  AKÝ JE DÔVOD VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Každá osoba (ďalej ako „Používateľ“), ktorá navštívi alebo používa webovú stránku, zverejňuje určité množstvo osobných údajov. Osobné údaje sú informácie, ktoré umožňujú ceres-pharma.com identifikovať vás ako fyzickú osobu bez ohľadu na to, či sa tak deje. Ste identifikovaný ihneď, ako je možné vytvoriť priame alebo nepriame prepojenie medzi jedným alebo viacerými údajmi a vami ako fyzickou osobou.  
Vaše osobné údaje používame a spracúvame iba v súlade s GDPR a s tým súvisiacimi právnymi predpismi a nariadeniami podľa platných zákonov, regulačných požiadaviek a zásad, ktoré upravujú používanie, uchovávanie alebo prenos osobných údajov. Každý odkaz v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov na „GDPR“ je odkazom na nariadenie z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov je každý Používateľ Webovej stránky informovaný o činnostiach spracúvania, ktoré môže ceres-pharma.com vykonávať s jeho osobnými údajmi. Ceres-pharma.com si vyhradzuje právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Každá podstatná zmena bude Používateľovi jasne oznámená. Odporúčame vám pravidelne nahliadať do tohto dokumentu.

2    KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

2.1.PREVÁDZKOVATEĽ

Ceres-pharma.com je zodpovedná za spracovanie týchto údajov a môže za seba alebo v spolupráci s inými rozhodovať o tom, aké osobné údaje sa zhromažďujú, ako aj o účele, technických a organizačných prostriedkoch spracovania týchto osobných údajov.

2.2.SPROSTREDKOVATEĽ

Ceres-pharma.com sa môže slobodne rozhodnúť ohľadom sprostredkovateľa osobných údajov. Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva vaše osobné údaje na požiadanie a v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť údajov. Sprostredkovateľ koná vždy podľa pokynov prevádzkovateľa údajov.

Ceres-pharma.com spolupracuje s nasledujúcimi kategóriami „sprostredkovateľov“:

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na marketingové účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na hostingové účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na administratívne účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme nasťahovali na komunikačné účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na štatistické účely;

·         Spoločnosti, ktoré sme angažovali na účely platby.

3    Z AKÝCH PRÁVNYCH DÔVODOV SÚ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

V súlade s GDPR spracúvame osobné údaje z nasledujúcich právnych dôvodov:

·         Na základe plnenia zmluvy dohodnutej s vami alebo vykonania predzmluvných krokov vykonaných na vašu žiadosť; alebo

·         Na základe dodržiavania zákonných alebo regulačných ustanovení týkajúcich sa vedenia zmluvného vzťahu, najmä fakturácie;

·         Na základe nášho oprávneného záujmu posielať informácie a novinky našim zákazníkom;

·         Na základe vášho súhlasu so zasielaním propagačných ponúk (priamy marketing). 

4   AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ?
Ceres Pharma sa zaväzuje zhromažďovať a spracúvať údaje primerané, relevantné a obmedzené na účely, na ktoré sa spracúvajú.Ceres-pharma.com spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

·         Osobné identifikačné údaje (priezvisko, meno, adresa, prihlasovacie údaje);

·         Kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailová adresa);

·         Finančné identifikačné údaje (bankové údaje);

·         Elektronické identifikačné údaje (IP adresa, poloha, súbory cookie);

·         Osobné údaje (pohlavie, vek, dátum a miesto narodenia, národnosť).

Tieto údaje sa zhromažďujú v čase vašej registrácie na Webovej stránke a pri používaní našich služieb. Ďalšie osobné údaje môžu byť zhromažďované neskôr, napr. v rámci nášho opätovného predaja. Tieto údaje sú nevyhnutné na poskytovanie služieb Ceres Pharma. Množstvo zhromaždených osobných údajov závisí od vášho používania Webovej stránky a funkcií Webovej stránky.
Používame tiež súbory cookie, aby sme rozpoznali Používateľa a ponúkli Používateľovi prispôsobenú používateľskú skúsenosť, aby sme si zapamätali technické voľby (napríklad výber jazyka alebo nákupný košík) a aby sme zistili a opravili akékoľvek chyby, ktoré sa môžu na Webovej stránke vyskytnúť. 
Pre viac informácií ohľadom používania súborov cookie vám odporúčame pozrieť si Zásady používania súborov cookie.

5    NA AKÉ ÚČELY SA POUŽÍVAJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Ceres Pharma zhromažďuje vaše osobné údaje výhradne na účely toho, aby každému Používateľovi ponúkla bezpečnú, optimalizovanú a osobnú používateľskú skúsenosť našej Webovej stránky a ponúkaných služieb. Zhromažďovanie osobných údajov sa stáva rozsiahlejším, keď Používateľ intenzívnejšie využíva našu Webovú stránku a naše online služby. Ceres Pharma si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť určité operácie, ak osobné údaje chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné.

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre správne fungovanie Webovej stránky a poskytovanie súvisiacich služieb. Ceres Pharma sa zaväzuje spracovávať vaše osobné údaje výlučne na nasledujúce účely:

 • Manažment zákazníkov: správa zákazníkov, manažment objednávok, dodávky, fakturácia, kontrola úverovej bonity, podpora, sledovanie reklamácií a zasielanie noviniek.

 • Manažment sporov.

 • Ochrana pred podvodmi a priestupkami.

 • Prispôsobený marketing a reklama, ak ste s tým výslovne súhlasili. V tomto prípade môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

Pri návšteve webovej stránky Ceres Pharma sa zhromažďujú niektoré údaje na štatistické účely. Takéto údaje sú potrebné na optimalizáciu vašej používateľskej skúsenosti. Tieto údaje sú: IP adresa, pravdepodobné miesto používania, hodina a deň používania a stránky, ktoré používate. Keď navštívite Webovú stránku, výslovne súhlasíte s týmto zhromažďovaním údajov na štatistické účely. 
Používateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti Ceres Pharma sám a preto môže vykonávať určitú kontrolu. Ak sú niektoré údaje neúplné alebo zjavne nesprávne, Používateľ má právo dočasne alebo trvalo odložiť niektoré očakávané akcie.

6    KTO OBDRŽÍ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje sa spracúvajú iba na interné použitie v rámci Ceres-pharma.com. Vaše osobné údaje nebudú predané, postúpené ani poskytnuté žiadnym tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď nám na to vopred udelíte výslovný súhlas. 

7    AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše údaje sú uchovávané tak dlho, ako to je potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Z našej databázy budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné pre sledované ciele alebo ak si právoplatne uplatníte svoje právo na vymazanie.

8    AKÉ SÚ MOJE PRÁVA?

8.1    ZÁRUKA LEGITÍMNEHO A BEZPEČNÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na legitímne účely vysvetlené v bode 5. Zhromažďujú sa a spracúvajú primeraným, relevantným a nie nadmerným spôsobom a neuchovávajú sa dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie zamýšľaných účelov.
8.2    PRÁVO NA PRÍSTUP
Ak viete preukázať svoju totožnosť, máte právo získať informácie o spracúvaní vašich údajov. Máte teda právo poznať účely spracovania, kategórie dotknutých údajov, kategórie príjemcov, ktorým sa údaje prenášajú, kritériá používané na určenie doby uchovávania údajov a práva, ktoré si môžete uplatniť v súvislosti s vašimi údajmi. 

8.3    PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nepresné alebo neúplné osobné údaje môžu byť opravené. V prvom rade je zodpovednosťou Používateľa, aby sám vykonal potrebné zmeny vo svojej „používateľskej oblasti“, ale môžete nás o to požiadať aj písomne.

8.4    PRÁVO NA VYMAZANIE (ALEBO „PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ“) 
Máte tiež právo na vymazanie vašich osobných údajov za nasledovných predpokladov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na zamýšľané účely;

 • Odvoláte svoj súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracúvanie;

 • Oprávnene ste uplatnili svoje právo namietať;

 • Vaše údaje boli spracúvané nezákonne;

 • Vaše údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Vymazanie údajov súvisí najmä s viditeľnosťou; je možné, že vymazané údaje sú stále dočasne uložené.

8.5    PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
V určitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, najmä v prípade sporu o správnosť údajov, ak sú údaje potrebné v rámci súdneho konania alebo času potrebného na to, aby Ceres -pharma.com, overila, že môžete zákonne uplatniť svoje právo na vymazanie.

8.6    PRÁVO NAMIETAŤ
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. XXX prestane spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že existujú presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vaším právom namietať.

8.7    PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Máte právo získať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na vašu žiadosť môžu byť tieto údaje prenesené k inému poskytovateľovi, pokiaľ to nie je technicky nemožné.

8.8    PRÁVO ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, napríklad na účely priameho marketingu.

9    AKO SI UPLATNÍM SVOJE PRÁVA?
Ak si chcete uplatniť svoje práva, musíte poslať písomnú žiadosť a dôkaz totožnosti doporučenou poštou na Ceres Pharma, Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgicko alebo e-mailom na info@ceres-pharma.com. Odpovieme čo najskôr, najneskôr však do jedného (1) mesiaca po doručení žiadosti.

10    MOŽNOSŤ PODAŤ SŤAŽNOSŤ
Ak nie ste spokojný so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Ceres Pharma, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov (pre Belgicko: https://www.privacycommission.be/).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre dohľad nad liekmi

Ako farmaceutická spoločnosť má Ceres Pharma Benelux právnu zodpovednosť za monitorovanie bezpečnosti všetkých výrobkov na celom svete, ktoré vyvíjame, vyrábame alebo uvádzame na trh. Pomocou nasledujúcich informácií by sme vás chceli informovať, aké osobné údaje spracúvame v rámci takzvaného dohľadu nad liekmi a na aké účely tieto údaje používame. Rozsah tohto vyhlásenia je obmedzený na zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov na účely dohľadu nad liekmi a/alebo zisťovanie zdravotných informácií. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov v spoločnosti Ceres Pharma Benelux nájdete na stránke: Ceres Pharma Benelux Privacy Policy

Monitorovanie nežiaducich reakcií, vedľajších účinkov a/alebo interakcií s inými liekmi („udalosť“) spojených s užívaním liekov je známe ako dohľad nad liekmi. Zákonom definované povinnosti v oblasti dohľadu nad liekmi sa týkajú našich liekov a umožňujú nám ako aj príslušným regulačným orgánom zaznamenávať udalosti a zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje v tejto súvislosti. Porovnateľné predpisy existujú pre naše zdravotnícke pomôcky a kozmetiku. V ďalšom texte preto pojem dohľad nad liekmi používame pre vyššie uvedené produkty komplexne.

Aby sme si v tomto smere splnili svoje zákonné povinnosti, musíme zhromažďovať a spracovávať informácie, ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej osoby („osobné údaje“) od pacienta, na ktorého sme boli upozornení a/alebo od osoby, ktorá takúto udalosť nahlásila. Za určitých podmienok musíme tieto udalosti nahlásiť aj príslušným regulačným orgánom. V prípade, že k takejto udalosti dôjde, zabezpečíme, aby sa všetky osobné údaje spracúvali výlučne na účely dohľadu nad liekmi a len tam, kde je to relevantné a vhodné, s cieľom riadne zdokumentovať, posúdiť a nahlásiť udalosť náležite v súlade s našimi príslušnými povinnosťami dohľadu nad liekmi.

Aby sme tieto osobné údaje ochránili, zaviedli sme príslušné najmodernejšie technické a organizačné opatrenia.

Právny základ

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností týkajúcich sa platných zákonov a nariadení o dohľade nad liekmi, respektíve ochrana širokej verejnosti a našich vlastných oprávnených záujmov, ktoré spočívajú v zaistení vysokých štandardov bezpečnosti a kvality našich produktov. (Článok 9 ods.2 pís. i GDPR, Článok 6 ods.1 pís. c GDPR/ Článok 6 ods.1 pís. f GDPR v spojení s § 22 ods.1 pís. c BDSG).

Kategórie osobných údajov

Je možné, že budeme musieť spracúvať nasledovné osobné údaje (vrátane zhromažďovania, uchovávania a ďalšieho využitia, ďalej spolu ako „spracúvanie“):

O pacientovi, ktorého sa udalosť týka

Ak to je vhodné, môžeme spracúvať nasledujúce dodatočné osobné údaje súvisiace so zdravotným stavom a anamnézou osoby, ktorá zažila takúto udalosť a v rozsahu, v akom je to potrebné na spracovanie udalosti na účely dohľadu nad liekmi:

 • Meno a/alebo iniciály pacienta,

 • Dátum narodenia/veková skupina, pohlavie, váha, výška

 • Informácie o zdraví, rasovom alebo etnickom pôvode a sexuálnom živote

 • Zdravotná anamnéza a zdravotný stav vrátane, ale nie výlučne, napríklad:

  • Podrobnosti o produkte, pri ktorom je podozrenie, že spôsobil udalosť, vrátane dávkovania, ktoré ste užili alebo vám bolo predpísané, dôvodu užitia alebo predpisovania lieku a akýchkoľvek následných zmien vašej obvyklej liečby;

  • Podrobnosti o akýchkoľvek iných liekoch alebo liečivách, ktoré užívate alebo ste užívali v čase udalosti, vrátane dávkovania, ktoré ste užívali alebo vám bolo predpísané, doby, kedy ste liek užívali, dôvodu užívania lieku a akýchkoľvek následných zmien vašej lekárskej terapie,

  • Podrobnosti o udalosti, ktorú ste utrpeli, o liečbe, ktorú ste pre túto udalosť dostali, o možných dlhodobých účinkoch udalosti na vaše zdravie a akékoľvek ďalšie informácie o vašej anamnéze, ktoré nahlasujúci považoval za relevantné, vrátane dokumentov, ako sú laboratórne správy, anamnéza liečby a anamnéza pacienta.

O osobe, ktorá nám udalosť nahlásila:

V súvislosti s osobou, ktorá nám udalosť nahlásila, môžeme spracúvať nasledujúce údaje, aby sme odpovedali na otázky regulačných orgánov alebo aby sme udalosť ďalej prešetrili:

 • Meno,

 • Kontaktné údaje (napr. ktoré môžu zahŕňať, ale nie výlučne, vašu adresu, e-mailovú adresu, telefónne alebo faxové číslo),

 • Profesia (tieto informácie pomôžu indikovať otázky, na ktoré sa vás o udalosti opýtajú, v závislosti od predpokladanej úrovne vašich lekárskych znalostí o udalosti) a

 • Vzťah k subjektu hlásenia.

Účely spracúvania

V rámci plnenia našich povinností v oblasti dohľadu nad liekmi môžeme spracúvať osobné údaje, aby sme mohli

 • vyšetriť udalosť,

 • kontaktovať vás, aby sme získali ďalšie relevantné informácie o udalosti, ktorú ste nahlásili,

 • porovnať informácie o udalosti s informáciami o iných udalostiach, ktoré nám boli nahlásené a na základe toho analyzovať bezpečnosť výrobnej šarže, produktu alebo účinnej látky ako celku a

 • poskytovať povinné hlásenia národným a/alebo regionálne príslušným regulačným orgánom, aby im bolo umožnené analyzovať bezpečnosť výrobnej šarže, produktu, generickej zložky alebo účinnej látky ako celku spolu s hláseniami z iných zdrojov. Tieto hlásenia obsahujú podrobnosti o nahlásenom incidente, ale budú obsahovať iba obmedzené osobné údaje pacienta (pripomíname, že meno pacienta nebude nikdy poskytnuté).

Prenos osobných údajov

V rámci plnenia našich povinností v oblasti dohľadu nad liekmi môžeme zdieľať a/alebo zverejňovať osobné údaje nasledovne:

 • v rámci skupiny Ceres Pharma Benelux na analýzu a spracovanie nahlásenej udalosti.

 • s príslušnými regulačnými orgánmi v súvislosti s podozrením na udalosť.

 • s poskytovateľmi služieb tretích strán skupiny Ceres Pharma Benelux. U našich poskytovateľov služieb, ktorým odovzdávame osobné údaje a ktorí poskytujú služby v našom mene, sú zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov.

 • s inými farmaceutickými spoločnosťami pôsobiacimi ako spoloční predajcovia, spoloční distribútori alebo iní licenční partneri, ak si povinnosti týkajúce sa dohľadu nad liekmi pre takýto produkt vyžadujú výmenu bezpečnostných informácií. Pripomíname, že aj v tomto prípade sú u týchto obchodných partnerov implementované príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov.

 • s právnymi zástupcami, ak je spoločnosť, terapeutická oblasť alebo konkrétny výrobok predaný, postúpený, prevedený alebo prevzatý treťou osobou. V takom prípade budeme od tejto tretej strany vyžadovať, aby spracúvala osobné údaje iba v súlade s platným zákonom o ochrane údajov.

 • ak sa zverejňujú informácie o udalostiach (napríklad vo forme prípadových štúdií a prehľadov); v týchto prípadoch sú z publikácií odstránené všetky identifikátory, aby bola vaša identita zachovaná v súkromí.

Tretie krajiny

Naše databázy dohľadu nad liekmi sú situované v Nemecku. Prenos do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa môže uskutočniť nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov z dôvodu dodržiavania zákonných oznamovacích povinností:

 • Dcérske spoločnosti skupiny Ceres Pharma Benelux Group, ktoré sú založené v tretej krajine,

 • Distribútori a prípadné iné spoločnosti (založené v tretej krajine) pôsobiace ako spoloční predajcovia, spoloční distribútori alebo iní licenční partneri, ak si povinnosti týkajúce sa dohľadu nad liekmi pre takýto produkt vyžadujú takúto výmenu bezpečnostných informácií.

 • Kompetentné orgány.

Obdobie uchovávania

Zhromaždené osobné údaje budeme používať a uchovávať podľa vyššie uvedených požiadaviek v súlade s príslušnými povinnými a inými právnymi požiadavkami upravujúcimi uchovávanie a hlásenie informácií súvisiacich s dohľadom nad liekmi. Takéto povinné požiadavky nás v súčasnosti zaväzujú archivovať príslušné informácie o dohľade nad liekmi, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje počas trvania životného cyklu produktu (t. j. do stiahnutia príslušného produktu z trhu) a ďalších desať rokov po ňom.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak spracúvame osobné údaje, dotknuté osoby majú nasledovné práva:

 • Článok 15 GDPR Právo na informácie
  Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame.

 • Článok 16 GDPR Právo na opravu
  Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

 • Článok 17 GDPR Právo na vymazanie
  Vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť viesť záznamy.

 • Článok 18 GDPR Právo na obmedzenie spracúvania
  Ak sú splnené určité podmienky, máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje zablokované a neboli ďalej spracovávané.

 • Článok 20 GDPR Právo na prenosnosť údajov
  Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli.

Pripomíname však, že tieto práva môžu byť obmedzené v záujme splnenia našich zákonných povinností. Vaše práva nie sú plne uplatniteľné, ak existuje právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov (napr. informácie zhromaždené v súvislosti s nahlásením udalosti nemožno vymazať, pokiaľ nie sú nesprávne).

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Dotknuté osoby majú tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré môžete mať v súvislosti s ochranou údajov v rámci dohľadu nad liekmi alebo ochranou údajov vo všeobecnosti, sa obráťte na našu zodpovednú osobu:

 • doporučenou poštou na Ceres Pharma Benelux, Kortrijksesteenweg 1091, bus B
  9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgicko

 • e-mailom na info@ceres-pharma.co

Romania