Adatvédelmi szabályzat

A belene.com weboldal üzemeltetője:

Ceres Pharma (belene.be)
Kortrijksesteenweg 1091 bus B,
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Cégjegyzékszám: (VAT-BE): BE0641.953.324

E-mail : info@ceres-pharma.com
Telefon : 0032 9 296 47 70


Ha bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Ígérjük, hamarosan válaszolunk.

1.       MI AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT CÉLJA?

A Weboldalt látogató vagy használó minden személy (a továbbiakban „Felhasználó”) megad bizonyos mennyiségű személyes adatot. A fenti személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik, hogy a ceres-pharma.com Önt mint természetes személyt azonosítsa, függetlenül attól, hogy a társaság ezt valóban megteszi-e. Ön akkor válik azonosíthatóvá, amikor egy vagy több adat és Ön mint természetes személy között közvetlen vagy közvetett kapcsolat hozható létre.  
Személyes adatait kizárólag a GDPR-nek, illetve az azt felváltó jogszabályoknak vagy bármely alkalmazandó jog szerinti hasonló szabályozásnak, valamint a személyes adatok felhasználására, tárolására vagy továbbítására vonatkozó szabályozási követelményeknek vagy gyakorlati kódexeknek megfelelően használjuk és dolgozzuk fel. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „GDPR”-re történő minden hivatkozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i rendeletre vonatkozik (általános adatvédelmi rendelet).
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Weboldal minden Felhasználóját tájékoztatja arról,  hogy a ceres-pharma.com milyen feldolgozási tevékenységeket végezhet személyes adataival. A ceres-pharma.com fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A Felhasználó minden lényeges változásról egyértelmű tájékoztatást kap. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezt a dokumentumot.

2.       KI FELEL A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁÉRT?

2.1   ADATKEZELŐ

Az adatok feldolgozásáért a ceres-pharma.com felel, és egyedül vagy másokkal együttműködve dönt a gyűjtendő személyes adatok meghatározásáról, valamint a fenti személyes adatok feldolgozásának céljairól, illetve az arra szolgáló technikai és szervezési eszközökről.

2.2   ADATFELDOLGOZÓ(K)

A ceres-pharma.com szabadon választhat adatfeldolgozókat. Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő kérésére és nevében az Ön személyes adatait feldolgozza. Az adatfeldolgozó köteles biztosítani az adatok biztonságát és bizalmas kezelését. Az adatfeldolgozó mindig az adatkezelő utasításai szerint jár el.

A ceres-pharma.com a következő kategóriájú „adatfeldolgozókkal” működik együtt: 

•    marketing célokból megbízott társaságok;

•    tárhelyszolgáltatással megbízott társaságok;

•    adminisztratív célokból megbízott társaságok;

•    kommunikációs célokból megbízott társaságok;

•    statisztikai célokra igénybe vett társaságok;

•    fizetési célokra igénybe vett társaságok.

3.       MILYEN JOGALAPON TÖRTÉNIK AZ ADATAIM FELDOLGOZÁSA?


A GDPR-nek megfelelően, a személyes adatok kezelése a következő jogalapokon történik:

- az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Ön kérésére tett, szerződéskötést megelőző lépések végrehajtása alapján; vagy

- a szerződéses kapcsolat kezelésével, különösen a számlázással kapcsolatos jogi vagy szabályozási rendelkezéseknek való megfelelés alapján;

- azon jogos érdekünk alapján, hogy ügyfeleinknek információkat és hírleveleket küldjünk;

- azon az alapon, hogy Ön hozzájárult promóciós ajánlatok küldéséhez (direkt marketing). 

4.       MILYEN SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA KERÜL SOR?
A Ceres Pharma vállalja, hogy csak olyan adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyek a feldolgozás céljaira megfelelőek, relevánsak, illetve azokra korlátozódnak. A ceres-pharma.com az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozza fel:
•    személyazonosító adatok (név, keresztnév, cím, bejelentkezési adatok);
•    kapcsolattartási adatok (telefonszám és e-mail cím);
•    pénzügyi azonosító adatok (banki adatok);
•    elektronikus azonosító adatok (IP-cím, helymeghatározás, cookie-k);
•    személyes adatok (nem, életkor, születési idő és hely, állampolgárság).

A fenti adatokat a Weboldalon történő regisztráció során, illetve szolgáltatásaink igénybevételekor gyűjtjük. Egyéb személyes adatokat később is gyűjthetünk, pl. az értékesítést követő tevékenységekkel kapcsolatban. Az említett adatok a Ceres Pharma szolgáltatásainak nyújtásához szükségesek. A gyűjtött személyes adatok mennyisége attól függ, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt, illetve milyen funkciókat vesz igénybe ott.
A fentieken túl, cookie-kat használunk a Felhasználó felismerése és személyre szabott felhasználói élmény nyújtása, a technikai választások (például a nyelvválasztás vagy a bevásárlókosár) megjegyzése, valamint a Weboldalon esetlegesen előforduló hibák észlelése és kijavítása érdekében. 
A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a „Cookie-használatra vonatkozó nyilatkozat” című dokumentumot.

5.       MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJÁK FEL A SZEMÉLYES ADATAIMAT?
A Ceres Pharma kizárólag azzal a céllal gyűjt személyes adatokat, hogy minden Felhasználójának biztonságos, optimalizált és személyes felhasználói élményt nyújtson a Weboldalán, illetve a kínált szolgáltatásai vonatkozásában. A személyes adatok gyűjtése annál kiterjedtebbé válik, minél intenzívebben használja a Felhasználó a Weboldalunkat és online szolgáltatásainkat. A Ceres Pharma fenntartja a jogot, hogy bizonyos műveleteket felfüggesszen vagy töröljön, ha a személyes adatok hiányoznak, helytelenek vagy hiányosak.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen a Weboldal megfelelő működéséhez és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához. A Ceres Pharma vállalja, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az alábbi célokból dolgozza fel:

 • Ügyfélkezelés: ügyféladminisztráció, rendeléskezelés, kiszállítások, számlázás, hitelképesség ellenőrzése, támogatás, panaszfigyelés és hírlevelek küldése.

 • Jogviták kezelése.

 • Csalás és jogsértések elleni védelem.

 • Személyre szabott marketing és reklám, amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult ehhez. Ebben az esetben Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. 

A Ceres Pharma weboldalának meglátogatásakor történik bizonyos mennyiségű statisztikai célú adatgyűjtés is. A fenti adatok az Ön felhasználói élményének optimalizálásához szükségesek, és az alábbiak: IP-cím, a felkeresés valószínűsíthető helye, a felkeresés órája és napja, valamint a felkeresett oldalak. A Weboldal meglátogatásával Ön kifejezetten beleegyezik a fent említett, statisztikai célú adatgyűjtésbe. 
A Felhasználó maga adja meg személyes adatait a Ceres Pharma számára, és ily módon bizonyos fokú ellenőrzést gyakorolhat azok felett. Ha bizonyos adatok hiányosak vagy láthatóan helytelenek, a Felhasználónak joga van arra, hogy bizonyos várható műveleteket átmenetileg vagy véglegesen elhalasszon.

6.       KI KAPJA MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait kizárólag a ceres-pharma.com-on belüli, belső használatra dolgozzuk fel. Az Ön személyes adatait nem adjuk el, nem adjuk át és nem közöljük harmadik féllel, kivéve, ha ehhez Ön kifejezetten és előzetesen hozzájárult. 

7.       MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön adatait addig tároljuk, amíg az a kitűzött célok eléréséhez szükséges. Az adatokat töröljük adatbázisunkból, amint azok már nem szükségesek a kitűzött célokhoz, vagy ha Ön jogszerűen él a törléshez való jogával.

8.       MILYEN JOGAIM VANNAK?

8.1 SZEMÉLYES ADATAI JOGSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS FELDOLGOZÁSÁNAK GARANTÁLÁSA
Az Ön személyes adatait mindig az 5. pontban ismertetett jogszerű célok érdekében dolgozzuk fel. Az adatok gyűjtése és feldolgozása megfelelő, releváns és nem túlzó módon történik, tárolásuk pedig nem tart tovább a kitűzött célok eléréséhez szükséges időnél.

8.2   AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA
Ha igazolni tudja személyazonosságát, joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon adatai feldolgozásáról. Így joga van megismerni az adatfeldolgozás céljait, az érintett adatkategóriákat, a továbbított adatokat megkapó címzettek kategóriáit, az adatmegőrzési időszak meghatározásához használt kritériumokat, valamint az adataira vonatkozó jogokat. 

8.3   A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG
A pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbíthetők. Elsősorban a Felhasználó felelőssége, hogy a szükséges módosításokat maga végezze el a „felhasználói területen”, azonban ezt írásban is kérheti tőlünk.

8.4   A TÖRLÉSHEZ (VAGY „ELFELEDTETÉSHEZ”) VALÓ JOG 
Önnek joga van személyes adatai törlését is kérni, az alábbi feltételekkel:

 • személyes adatai már nem szükségesek a tervezett célokhoz;

 • visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • érvényesen gyakorolta tiltakozási jogát;

 • adatait jogellenesen dolgozták fel;

 • adatait jogi kötelezettségnek való megfelelés miatt kell törölni.

Az adatok törlése elsősorban a láthatósághoz kapcsolódik; lehetséges, hogy a törölt adatok ideiglenesen még tárolva maradnak.

8.5   AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Bizonyos esetekben Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, különösen az adatok pontosságával kapcsolatos jogvita esetén, ha az adatokra bírósági eljárás keretében van szükség, vagy ha a ceres-pharma.com-nak időre van szüksége annak ellenőrzésére, hogy Ön érvényesen gyakorolhatja-e a törléshez való jogát.

8.6   TILTAKOZÁSI JOG
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen. Az XXX leállítja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő erejű jogszerű okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön tiltakozási jogával szemben.

8.7   AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy az Ön által megadott bármely személyes adatot strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Kérésére, a fenti adatok továbbíthatók egy másik szolgáltatóhoz, kivéve, ha ez technikailag lehetetlen.

8.8   A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak, például közvetlen marketing célokat szolgáló feldolgozásához adott hozzájárulását.

9.       HOGYAN GYAKOROLHATOM JOGAIMAT?
Ha élni kíván a jogaival, ezt írásban kell kérnie, és csatolnia kell hozzá a személyazonosságát igazoló dokumentumot, ajánlott levélben a Ceres Pharma, Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgium, vagy e-mailben az info@ceres-pharma.com címre. A lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül válaszolunk.

10.     PANASZBENYÚJTÁSI LEHETŐSÉG
Ha Ön nem elégedett személyes adatainak Ceres Pharma általi feldolgozásával, joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Belgiumban: https://www.privacycommission.be/).

A farmakovigilanciára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Gyógyszeripari vállalatként, a Ceres Pharma Benelux jogi felelősséggel tartozik az általa kifejlesztett, előállított vagy forgalmazott termékek biztonságosságának világszerte történő figyelemmel kíséréséért. Az alábbi információkkal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel az úgynevezett farmakovigilancia keretében, és milyen célokra használjuk fel azokat. A jelen nyilatkozat hatálya az Ön személyes adatainak a farmakovigilancia és/vagy orvosi információkérés céljából történő gyűjtésére és feldolgozására korlátozódik. A Ceres Pharma Benelux társaság adatfeldolgozásával kapcsolatos általános információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: Ceres Pharma Benelux Privacy Policy

A gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos nemkívánatos mellékhatások, mellékhatások és/vagy más gyógyszerekkel való kölcsönhatások („esemény”) nyomon követését farmakovigilanciának nevezzük. Gyógyszereink a törvény által előírt farmakovigilanciai kötelezettségek hatálya alá esnek, ami lehetővé teszi számunkra és az illetékes szabályozó hatóságok számára az események rögzítését, valamint az ezzel kapcsolatos személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását. Hasonló előírások vonatkoznak az orvostechnikai eszközeinkre és kozmetikai termékeinkre is. A fentiekből következően, az alábbiakban a farmakovigilancia kifejezést átfogóan használjuk a fent említett termékekre.

A fentiek vonatkozásában fennálló jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében olyan információkat kell gyűjtenünk és feldolgoznunk a tudomásunkra hozott betegről és/vagy az ilyen eseményt bejelentő személyről, amelyek lehetővé teszik a természetes személyek közvetlen vagy közvetett azonosítását („személyes adatok”). Bizonyos feltételek mellett a fenti eseményeket az illetékes szabályozó hatóságoknak is jelentenünk kell. Ilyen esemény előfordulása esetén biztosítjuk, hogy minden személyes adatot kizárólag farmakovigilanciai célokra dolgozzunk fel, és csak akkor, ha a szóban forgó adat releváns és megfelelő az esemény, a vonatkozó farmakovigilanciai kötelezettségeinkkel összhangban történő, megfelelő dokumentálása, értékelése és jelentése érdekében.

A személyes adatok védelme érdekében megfelelő, a legkorszerűbb technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre.

Jogalap

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az alkalmazandó farmakovigilanciai törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítése, illetve a jelentős nyilvánosság és saját jogos érdekeink védelme, ami magába foglalja termékeink magas szintű biztonságának és minőségének biztosítását (a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 22. szakasz, 1. bek., c) pontjához kapcsolódó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 9. cikk, 2. bek., i) pont; 6. cikk, 1. bek., c) pont; és 6. cikk, 1. bek., f) pont).

A személyes adatok kategóriái

A következő személyes adatok feldolgozására lehet szükségünk (beleértve a gyűjtést, tárolást és további felhasználást, a továbbiakban együttesen „feldolgozás”):

Az esemény által érintett beteg vonatkozásában

Adott esetben feldolgozhatjuk a következő további, az esemény által érintett személy egészségi állapotával és kórtörténetével kapcsolatos személyes adatokat, ha és amilyen mértékben ez szükséges az esemény farmakovigilanciai célú feldolgozásához:

 • a beteg neve és/vagy monogramja,

 • születési dátum/korcsoport, nem, testsúly, magasság,

 • az egészségi állapotra, faji vagy etnikai származásra és szexuális életre vonatkozó információk

 • kórtörténet és egészségi állapot, többek között, de nem kizárólagosan, például:

  • az eseményt feltételezhetően kiváltó termék részletes adatai, beleértve a szedett vagy felírt adagot, a termék szedésének vagy felírásának okát, valamint a szokásos orvosi terápiájának bármilyen későbbi változásait;

  • az Ön által szedett, vagy az esemény idején szedett bármilyen egyéb gyógyszerek vagy gyógyszerkészítmények részletes adati, beleértve a szedett vagy felírt adagot, a gyógyszerszedés időtartamát, a gyógyszer szedésének okát és az orvosi terápiájának bármilyen későbbi változásait,

  • az Ön által tapasztalt esemény részletes adatai, az esemény miatt kapott kezelés, az eseménynek az egészségére gyakorolt lehetséges hosszú távú hatásai, valamint minden egyéb, a bejelentő által lényegesnek ítélt, az Ön kórtörténetére vonatkozó információ, beleértve olyan dokumentumokat, mint a laboratóriumi jelentések, a gyógyszeres kezelés és a betegtörténet.

Az eseményt bejelentő személy vonatkozásában:

Az eseményt számunkra bejelentő személyre vonatkozóan a következő adatokat dolgozhatjuk fel annak érdekében, hogy a szabályozó hatóságok további tájékoztatást kapjanak, illetve az esemény további vizsgálata érdekében:

 • név,

 • kapcsolattartási adatok (amelyek magukba foglalhatják többek között az Ön címét, e-mail címét, telefon- vagy faxszámát),

 • foglalkozás (ez az információ meghatározhatja, hogy milyen kérdéseket tesznek fel Önnek az eseményről, attól függően, hogy milyen szintű orvosi ismeretekkel rendelkezik az eseménnyel kapcsolatban), és

 • a jelentésben szereplő személlyel fennálló kapcsolat

A feldolgozás céljai

Farmakovigilanciai kötelezettségeink teljesítésének részeként személyes adatokat kezelhetünk az alábbi célokból:

 • az esemény kivizsgálása,

 • kapcsolatfelvétel Önnel, hogy további információkat szerezzünk az Ön által bejelentett eseménnyel kapcsolatban,

 • az eseményre vonatkozó információk összehasonlítása a felénk bejelentett más eseményekre vonatkozó információkkal, és ennek alapján egy adott gyártási tétel, termék vagy hatóanyag egésze biztonságosságának elemzése, valamint

 • kötelező jelentések benyújtása a nemzeti és/vagy regionális illetékes szabályozó hatóságok számára, hogy azok lehetővé tegyék számukra egy adott gyártási tétel, termék, generikus összetevő vagy hatóanyag egésze biztonságosságának elemzését, más forrásokból származó jelentésekkel együtt. A fenti jelentések tartalmazzák a bejelentett eseményre vonatkozó részletes adatokat, azonban a beteg személyes adatait csupán korlátozottan tartalmazzák (megjegyzendő, hogy a beteg neve soha nem kerül közlésre).

Személyes adatok továbbítása

Farmakovigilanciai kötelezettségeink teljesítésének részeként személyes adatokat az alábbiak szerint oszthatunk meg és/vagy adhatunk át:

 • a Ceres Pharma Benelux csoporton belül a bejelentett esemény elemzése és feldolgozása céljából

 • az illetékes szabályozó hatóságok felé, egy feltételezett esemény kapcsán

 • a Ceres Pharma Benelux csoport harmadik fél szolgáltatói felé; azon szolgáltatóinknál, akik számára személyes adatokat adunk át, és akik a megbízásunkból szolgáltatásokat nyújtanak, megfelelő adatvédelmi biztonsági intézkedések kerülnek végrehajtásra

 • társértékesítőként, társforgalmazóként vagy egyéb licencpartnerként eljáró más gyógyszeripari vállalatok felé, amennyiben az adott termékre vonatkozó farmakovigilanciai kötelezettségek megkövetelik a biztonsági információk fenti cseréjét; felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az esetekben is megfelelő adatvédelmi biztonsági intézkedéseket hajtanak végre az említett üzleti partnereknél

 • a jogutódok számára, ha a társaságot, egy terápiás területet vagy egy konkrét terméket harmadik fél elad, átruház, átad vagy átvesz; ebben az esetben megköveteljük a szóban forgó harmadik féltől, hogy a személyes adatokat kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozza fel

 • ha az eseményekről szóló információkat közzéteszik (például esettanulmányok és összefoglalók formájában); ezekben az esetekben minden azonosítót eltávolítunk a publikációkból, hogy az Ön személyazonossága ne kerüljön nyilvánosságra.

Harmadik országok

Farmakovigilanciai adatbázisainkat Németországban tároljuk. A jogszabályi jelentési kötelezettségeknek való megfelelés miatt az adatok harmadik országokba (az EU/EGT-n kívülre) kerülhetnek továbbításra az alábbi címzettek vagy címzett kategóriák számára:

 • a Ceres Pharma Benelux csoport harmadik országban működő leányvállalatai,

 • forgalmazók és adott esetben más (harmadik országban működő) vállalatok, amelyek társértékesítőként, társforgalmazóként vagy más licencpartnerként járnak el, amennyiben a termékre vonatkozó farmakovigilanciai kötelezettségek megkövetelik a biztonsági információk fenti cseréjét

 • illetékes hatóságok.

Megőrzési időszakok

A fent említett követelményeknek megfelelően gyűjtött személyes adatokat a farmakovigilanciával kapcsolatos információk tárolására és jelentésére vonatkozó mindenkori kötelező és egyéb jogi követelményeknek megfelelően használjuk és tároljuk. A fenti előírt követelmények jelenleg arra köteleznek bennünket, hogy a vonatkozó farmakovigilanciai információkat, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, a termék életciklusának időtartamára (azaz az adott termék forgalomból való kivonásáig) és azt követően további tíz évig archiváljuk.

Az Önt adatalanyként megillető jogok

Ha személyes adatokat kezelünk, az érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

 • GDPR 15. cikk: Tájékoztatáshoz való jog
  Az általunk tárolt személyes adataira vonatkozó tájékoztatáshoz való jog.

 • GDPR 16. cikk: Helyesbítéshez való jog
  Az Önre vonatkozó helytelen vagy hiányos személyes adatok helyesbítéséhez való jog.

 • GDPR 17. cikk: Törléshez való jog
  Az Ön személyes adatainak törlése, kivéve, ha törvényi kötelezettség áll fenn a nyilvántartás megőrzésére.

 • GDPR 18. cikk: Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog
  Bizonyos feltételek teljesülése esetén Ön jogosult arra, hogy személyes adatait zároltassa, és azok további feldolgozását megakadályozza.

 • GDPR 20. cikk: Az adattovábbításhoz való jog
  Az Önre vonatkozó, Ön által számunkra megadott személyes adatok továbbítására való jog.

Mindazonáltal, felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jogok korlátozhatók törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Az Ön jogai nem érvényesülnek teljes mértékben, ha személyes adatainak feldolgozása egy adott jogalapon történik (pl. egy esemény bejelentésével összefüggésben gyűjtött információk nem törölhetők, kivéve, ha azok helytelenek).

Nincs automatizált döntéshozatal, beleértve a GDPR 22. cikk, (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást is.

Az érintett adatalanyoknak jogukban áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei.

A farmakovigilanciai adatvédelemmel vagy általában az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

 • ajánlott levélben a Ceres Pharma Benelux, Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgium címen

 • e-mailben az info@ceres-pharma.com címen.

 

Romania